علاءالدوله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلاءالدوله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علاءالدوله سمنانی، از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری
محمدرحیم‌خان علاءالدوله، از وزیران و رجال دورۀ ناصرالدین شاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار