عقد فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقد فضولی در چند مورد کاربرد دارد.


موارد عقد فضولی

[ویرایش]

عقد فضولی این است که مثلاً شخص که خود مالک متاعی نیست آن را از طرف صاحبش بفروشد.
و یا همین طور نکاح کند زنی را بدون اذن وی.
[۱] دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.


حکم عقد فضولی

[ویرایش]

در این‌که آیا عقد فضولی صحیح است و یا باطل است فقهاء اختلاف کرده اند.
[۲] دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.
۲. دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.
۳. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج ۳، ص ۳۴۵.    
۴. شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۳، ص ۳۳۹.    
۵. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج ۳، ص ۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۰.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | بیع | عقود | معاملات | نکاح
جعبه ابزار