• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عطیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمطلق عطا یعنی دادن مالی مجاناً را عطیه گویند.


۱ - بررسی معنای عطیه

[ویرایش]

و این معنی که عطیه مطلق است، شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی می گردد.
و بدین جهت برخی از فقهاء نام عطایا را بر همه آنها اطلاق نموده و آن را عنوان کتاب قرار داده اند، پس عطیه اعم از هبه می باشد و همچنین است نحله.
و هبه نیز اعم از صدقه است چون صدقه مشروط به قصد قربت است.
و نیز هبه اعم از هدیه است زیرا در هدیه شرط است که مهدی (اهدا کننده) آن را به منظور تعظیم و توقیر به سوی مهدی الیه (کسی که بوی اهداء می گردد) نقل نماید.
[۱] حدائق الناضره، ج۵، ص۵۱۴.
[۲] مسالک الافهام، ج۱، کتاب وقوف و صدقات.
[۳] المغنی (ابن قدامه)، ج۵، ص۵۹۱.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدائق الناضره، ج۵، ص۵۱۴.
۲. مسالک الافهام، ج۱، کتاب وقوف و صدقات.
۳. المغنی (ابن قدامه)، ج۵، ص۵۹۱.


۳ - منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۸.
جعبه ابزار