عزیزاللّه بن محمدتقی الماسی مجلسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزیزاللّه بن محمدتقی الماسی مجلسی اصفهانی، از علما و ادبای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عزیزاللّه بن محمّدتقی الماسی بن محمّدکاظم بن عزیزاللّه بن محمّدتقی مجلسی، عالم فاضل و ادیب محقّق، از علما و ادبای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است. زوجه وی دختر ملا صالح ثانی مازندرانی معروف به آقابزرگ فرزند عبدالباقی بن ملا صالح بوده است.
سال‌ها در هند اقامت داشته و گاهی شعر می‌سروده و سرانجام در سال ۱۱۶۳ق در اصفهان وفات یافته و در بقعه مجلسی (جنب مسجد جامع اصفهان) مدفون شده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «هدایه العاملین» در اصول دین است که برای مؤتمن‌الملک شجاع‌الدّین محمّدخان اسعد جنگ، در مقصودآباد از شهرهای بنگاله در سال ۱۱۴۲ق تالیف شده است.
۲. وی همچنین نسخه‌ای از «حدیقه المتّقّین» جدّش مجلسی اوّل را به خط نستعلیق در سوم صفر ۱۱۴۴ در بندر سورت کتابت نموده که به شماره ۲۹۶۳ در کتابخانه عمومی اصفهان (کتابخانه فرهنگ اصفهان) موجود است
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۳۴۰-۳۴۱.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۱.
[۴] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۸۹.
[۵] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۳۴۰-۳۴۱.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۱۸۳.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۱.
۴. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۸۹.
۵. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۳۱.    


جعبه ابزار