عنوانی با این نام ایجاد نشده است : عرضی

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • مبادی عرضی
 • اجمال عرضی
 • اصل عرضی
 • حسن و قبح عرضی
 • مجمل عرضی
 • ملحوظ عرضی
 • تضاد عرضی
 • تعارض عرضی
 • تنافی عرضی
 • تناقض عرضی
 • استفهام عرضی
 • قرائت عرضی
 • حرکت در مقولات عرضی
 • حرکت طولی و عرضی
 • تشکیک در عرضی
 • رده:ذاتی و عرضی
 • امتحان عرضی
 • حمل عرضی مقابل ذاتی
 • حمل ذاتی مقابل عرضی
 • رده:مقولات عرضی
جعبه ابزار