عده (آمادگی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعُدَّه درلغت به‌معنی آمادگی، مهیّاشدن و آنچه‌برای روز مبادا ذخیره ‌می‌کنند آمده‌است.
[۱] فرهنگ جدید عربی- فارسیمعنای اصطلاحی عده

[ویرایش]

در اصطلاح عبارت است از آمادگی رزمی و آماده ساختن اموال و سلاحهایی که برای پیشامدها مهیّا می‌شود.
[۳] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۲۹۵.
و
قرآن می‌فرماید:«وَاعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِالْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» «برای کارزار با آنان هر آنچه می‌توانید از نیرو و اسبان بسته مهیّا کنید تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمن خود را بترسانید.»

معنای أعِدُّوا

[ویرایش]

کلمه اعداد (اعدوا) به معنای تهیّه کردن چیزی است تا انسان با آن به هدف دیگری که دارد برسد، که اگر از قبل آن را تهیه ندیده باشد، به مطلوب خود نمی‌رسید، مانند فراهم‌کردن هیزم و کبریت برای تهیه آتش.

منظوراز وَ أعِدُّوا در قرآن

[ویرایش]

اینکه فرمود: «وَاعِدُّوالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ» امر عامی است به همه مؤمنان، در قبال کافران بقدر توانایی‌اشان از تدارکات جنگی که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد و به مقدار آنچه که کافران بالفعل دارند و آنچه توانایی تهیه آن را دارند تهیه کنند، جنگ و اختلافاتی که منجر به جنگهای خسارت‌زا می‌شود امری است که جامعه بشری ناچار از آن است و خواه ناخواه پیش می‌آید. اگر این امر قهری نبود، انسان در خلقتش به قوایی که جز در مواقع دفاع به کار نمی‌رود (از قبیل غضب و شدت و نیروی فکری)، مجهز نمی‌شد. پس تجهیز به این قوا خود دلیل بر این است که وقوع جنگ امری است اجتناب ناپذیر، از این رو به حکم فطرت، بر جامعه اسلامی واجب است که همیشه تا آنجا که می‌تواند و به مقداری که احتمال می‌دهد دشمنش مجهّز باشد، جامعه صالحش را مجهز کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ جدید عربی- فارسی
۲. المعجم الوسیط، ج۲، ص۵۸۷.    
۳. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۲۹۵.
۴. المعجم الوسیط، ج۲، ص۵۸۸.    
۵. انفال/سوره۸، آیه۶۰.    
۶. تفسیرالمیزان، مترجم، ج۹، ص۱۵۱.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۸۸.    جعبه ابزار