عدد بصری آیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعدد بصری آیات، تعداد آیات قرآن بنا بر مکتب دانشمندان بصره را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

در زمینه شماره و تعداد آیات قرآن مکتب‌های مختلفی از جمله: مکتب مکی ، مکتب مدنی ، مکتب کوفی ، مکتب شامی و مکتب بصری وجود دارد که هریک عددی را برگزیده‌اند. این انتخاب عدد، طبق روایاتی است که از نظر آنان بر دیگر احادیث ترجیح دارد. عدد بصری آیات، منسوب به عاصم بن ابی الصباح جحدری و ایوب بن متوکل است.

تعداد بصری آیات

[ویرایش]

تعداد آیات قرآن بر اساس عدد بصری ۶۲۰۴، ۶۲۰۵ یا ۶۲۱۹ آیه گفته شده است.
[۱] زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۴۲.
[۳] سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۲.
[۴] ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۷.
[۵] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۴۲.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۳۳.    
۳. سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۲.
۴. ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۷.
۵. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «عدد بصری آیات».    جعبه ابزار