عدد اهل مدینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعدد مدنی آیات، تعداد آیات قرآن بنا بر مکتب دانشمندان مدینه را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

درباره تعداد آیات قرآن مکتب‌های مختلفی از جمله: مکتب‌های کوفی ، بصری، شامی، مکی و مدنی وجود دارد و هر یک عددی را پذیرفته‌اند که طبق اخباری است که از نظر آنان بر دیگر روایات ترجیح دارد.
دو گونه شمارش برای آیات قرآن کریم از اهل مدینه نقل شده است که به «مدنی اول» و «مدنی اخیر» مشهور است.

انتساب

[ویرایش]

برخی عدد مدنی اول را منسوب به ابوجعفر یزید بن قعقاع و شیبة بن نصاح ، و برخی دیگر این عدد را منسوب به امام حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السّلام و عبدالله بن عمر می‌دانند و برخی دیگر عدد مدنی اول را به شخص خاصی منسوب نمی‌دانند و گفته‌اند این عدد را اهل کوفه به طور مرسل از اهل مدینه نقل کرده‌اند.
اما عدد مدنی اخیر را منسوب به ابوجعفر یزید بن قعقاع و شیبة بن نصاح و برخی منسوب به اسماعیل بن جعفر انصاری دانسته‌اند.

تعداد مدنی آیات

[ویرایش]

تعداد آیات قرآن بر مسلک مدنی اول ۶۲۱۷ آیه و بنا بر شمارش مدنی اخیر ۶۲۱۰ یا ۶۲۱۴ آیه ذکر شده است. اقوال دیگری نیز در این باره هست که به علت رعایت اختصار از آن صرفنظر می‌کنیم.
[۱] ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۶.
[۲] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص(۵۷۰-۵۷۱).
[۴] سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عطیه متاخر، عبد الحق بن غالب، - ۵۴۶ق، مقدمتان فی علوم القرآن، ص۲۴۶.
۲. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص(۵۷۰-۵۷۱).
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۳۲.    
۴. سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۲۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «عدد مدنی آیات».    جعبه ابزار