عجلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعجلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفتح عجلی، اَبوالفُتوح عٍجلی، منتجب‌الدین اسعد بن محمود بن خلف بن احمد اصفهانی (۵۱۵-۶۰۰ق/۱۱۲۱-۱۲۰۴م)، فقیه و واعظ شافعی
ابومنصور عجلی، ملقب به کِسف، از غالیان مشهور شیعی در اوایل سده ۲ق/۸م
برید بن معاویه عجلی، بُرَیْد بن مُعاویه عِجْلی، از صحابه و فقهای بزرگ شیعه در نیمه اول قرن دوم
بکر بن عبدالعزیز عجلی، بَکْرِ بْن‌ِ عَبْدُالْعَزیزِ عِجْلی‌ د ۲۸۵ق‌/۸۹۸م‌، شاعر کوفی‌تبار عصر عباسی‌ و آخرین‌ امیر خاندان‌ ابودلف‌ عجلی‌
سالم بن ابی حفصة عجلی، مولی بنی عجل، کوفیّ یکنّی اباالحسین و ابایونس، اسم ابی حفصة زیاد، از راویان ضعیف شیعه
ابودلف بن ادریس عجلی اصفهانی، از جمله کُتّاب و نویسندگان دروان مامون عباسی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار