عبدالکریم حسن‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالکریم حسن‌آبادی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوطاهر عبدالکریم ابوالفتح بن عبدالرزاق بن عبدالکریم بن عبدالواحد بن محمّد بن عبدالرّحمان بن محمّد بن سلیمان حسن آبادی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است. از پدرش و ابوبکر باطرقانی احمد بن فضل و اباعثمان سعید بن ابی‌سعید عیار و احمد بن محمود ثقفی در اصفهان و ابامحمّد عبداللّه بن محمّد بن هزارمرد صریفینی در بغداد، روایت می‌کند و ابوعبداللّه شهردویر بن حسن فواکهی در طبرستان از او استماع حدیث کرده است.

وفات

[ویرایش]

او پس از سال ۵۰۰ق وفات یافته است. دخترش آمنه نیز محدّثه و عالمه است.
[۵] شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۲۶۰.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۹۶.    
۳. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۴، ص۱۵۸.    
۴. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۳۶۶.    
۵. شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، ص۱۵۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۹۷.    


جعبه ابزار