عبدالواسع اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالواسع اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرعبدالواسع حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان
عبدالواسع بن کلب‌علی دامی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن دوازده هجری
سیدعبدالواسع بن محمدعلی زواره‌ای اصفهانی، شاعر، ادیب و خوشنویس اصفهان در قرن سیزده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار