عبدالمجید سرشار قهفرخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالمجید سرشار قهفرخی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالمجید شریعت‌زاده فرزند آخوند ملاّ عبدالوهاب خرّم بن حاج مجید قهفرخی چهارمحالی، از شعرای معاصر اصفهان بوده است. وی در سال ۱۲۸۴ش. در «قهفرخ» (فرّخ شهر کنونی) متولّد شد
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۴۱.
و مقدمات علوم را در زادگاه خود نزد پدر فراگرفت. سپس به اصفهان رفته و نزد علمای عالیقدر آنجا تحصیل کرد و به زادگاه خود بازگشت و به خدمات فرهنگی مشغول شد و چند سال بعد به تهران رفت و در اداره راه استخدام شد. این چند بیت از اوست:

"سروی از باد مهرگان ریزد ••• رنگ از روی گلستان ریزد"
"بلبل از هجر گل به روی چمن ••• بال پژمرده ز آشیان ریزد".
[۲] نیک‌زاد امیرحسینی، کریم، شناخت سرزمین چهارمحال، ص۳۵۱-۳۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۴۱.
۲. نیک‌زاد امیرحسینی، کریم، شناخت سرزمین چهارمحال، ص۳۵۱-۳۵۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۷۲.    


جعبه ابزار