عبداللّه بن آقاجان خوشنویس اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن آقاجان خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبداللّه بن حاجی آقاجان خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان ماهر قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. در جمادی‌الثّانیه ۱۱۵۹ق از کتابت «کلیات سعدی» فراغت حاصل نموده است. این نسخه به شماره ۲۹۱۱ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۰، ص۱۷۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۰، ص۱۷۶۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۰۹.    


جعبه ابزار