عبدالله بن علی سبط خیاط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبط خیّاط، ابو محمد عبدالله بن علی بن احمد، عالم قرائت و محدّث حنبلی در قرن پنجم و ششم است.


نسب

[ویرایش]

وی نوۀ دختری ابومنصور محمد بن احمد خیاط (متوفی ۴۹۹)، فقیه و نحوی شیرازی الاصل ساکن بغداد ، بوده
[۱] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۳۳ـ۳۴، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
و ازاین‌رو به سبط خیاط مشهور شده ‌است.
[۲] شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۳، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
[۳] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).


تولد

[ویرایش]

وی در۱۷ شعبان ۴۶۴ به دنیا آمد
[۴] ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۱، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
و از جدش ابومنصور، ابوالحسن ابن فَاعوس، عبدالقاهر عباس و ابوطاهر ابن سوار، قرائات قرآن را آموخت.
[۶] ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۱ـ۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۷] ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).


تحصيلات

[ویرایش]

در ادبیات عرب ، بیست سال ازمحضر ابوالکرم بن فاخر بهره برد و الکتاب سیبویه و شرح آن و آثار ابن جنی و بسیاری از کتاب‌ها را از وی فراگرفت.
[۸] عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۹] شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۲۰، ص۱۳۳.
[۱۰] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).


مشايخ حديث

[ویرایش]

او از کسانی همچون ثابت بن بندار، ابوالخطاب ابن جرّاح بغدادی ، ابومنصور عُکبَری حدیث شنید.
[۱۱] شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۸، ص۳۹۲.
[۱۲] شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۱۷۳.
[۱۳] شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۲۰۴.


شاگردان

[ویرایش]

افراد بسیاری شاگرد وی بوده‌اند، از جمله ابن سمعانی، شهاب الدین غزنوی، ابن زُرَیق حداد، و زید بن حسن کندی.
[۱۴] شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۵ـ۷۸۶، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
[۱۵] ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
ابن جوزی نیز از او حدیث شنیده و از وی روایات بسیاری نقل کرده است.
[۱۶] ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۷] ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۱۱۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
[۱۸] ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۲۳۵، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
[۱۹] ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۲۴۴، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
[۲۰] ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۲، ص۱۳۷، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
[۲۱] ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۲، ص۲۰۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
از سبط خیاط با عناوین امام ، مقری، ادیب و نحوی یاد شده است.
[۲۲] عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۲۳] شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۴، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.


امام مسجد

[ویرایش]

وی مانند جدش ابومنصور،
[۲۴] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۵۵ سال امام مسجد ابن جرده بغداد بود و در این مسجد قرائت و تدریس می‌کرد.
[۲۵] شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۴، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
[۲۶] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۴، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).


شيخ القراء

[ویرایش]

او در روزگار خویش شیخ القراء عراق بود و قرآن را زیبا تلاوت می‌کرد، خاصه در شبهای ماه رمضان مردم برای شنیدن قرائت وی در نماز در مسجد گرد می‌آمدند.
[۲۷] عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۲۸] ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴ـ۴۳۵، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
وی شعر نیز می‌سرود و اشعاری از او در منابع نقل شده است
[۲۹] عبدالرحمان بن محمد انباری، ج۱، ص۳۹۹ـ۴۰۰، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۳۰] عبدالرحمان بن محمد انباری، ج۱، ص۴۰۳، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۳۱] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۵ـ۱۳۶، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷)
.

وفات

[ویرایش]

سبط خیاط در سال ۵۴۱ در حجره‌ای که در مسجد داشت درگذشت، پیکرش با حضور جمعیت فراوانی تشییع شد و عبدالقادر گیلانی بر وی نماز خواند. او را در مقبرۀ باب حرب، در کنار قبر جدش، به خاک سپردند.
[۳۲] عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
[۳۳] ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۳۴] عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۶، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).


آثار

[ویرایش]

سبط کتابهای بسیاری در علم قرائت نوشته که برخی از آن‌ها متن درسی بوده است.
[۳۵] شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۵، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
[۳۶] ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۲، ص۴۳۵، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
از جمله آنهاست: المبهج، که به تحقیق سید کسروی حسن به چاپ رسیده است (بیروت ۱۴۲۷)؛ الروضه؛ و الاختیار فی القراءات العشر.
[۳۷] عبدالله بن محمد طریقی، معجم مصنفات الحنابله من وفیات ۲۴۱-۱۴۲۰، ج۲، ص۲۰۰ـ۲۰۵، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
گفته‌اند که برخی، مطالب کتاب‌هایش را نقد و رد کرده‌اند و او از بعضی آرای خود بازگشته است.
[۳۸] شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
[۳۹] شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۵، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
به تصریح ذهبی ،
[۴۰] شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۵۳۵.
سبط خیاط کتاب الشمس المنیره را برای استادش، حسین بن محمد بن عبدالوهاب بارع، نوشته، اما کحاله
[۴۱] عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین (اختصارات)، ج۴، ص۵۴.
این کتاب را به اشتباه از بارع دانسته است. کحاله
[۴۲] عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین (اختصارات)، ج۴، ص۲۷.
کتابهای المبهج، الایجاز و الکفایه را نیز، که از آثار سبط خیاط است، به اشتباه، به حسین ( برادر وی) نسبت داده است.

برادر

[ویرایش]

برادرسبط، ابوعبدالله حسین بن علی بن احمد، نیز به سبط خیاط مشهور بود. وی در ۴۵۸ به دنیا آمد. از ابومنصور عکبری، ابن‌نقور و ابومحمد صریفینی حدیث شنید.
ابن‌جوزی، ابن‌عساکر و ابوالیمن کندی از شاگردان او بودند. وی از عالمان قرائت بود، اما با خیاطی گذران زندگی می‌کرد. ابو عبدالله در ۵۳۷ درگذشت
[۴۳] ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۲۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۴۴] ذهبی، سیر، ج۲۰، ص۱۳۰ـ۱۳۱، شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)
.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
(۲) ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
(۴) عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
(۵) شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
(۶) شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات).
(۷) شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
(۸) عبدالله بن محمد طریقی، معجم مصنفات الحنابله من وفیات ۲۴۱-۱۴۲۰، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۹) عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
(۱۰) عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین (اختصارات).
(۱۱) یاقوت حموی، معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه الادیب، چاپ احسان عباس (بیروت ۱۹۹۳).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۳۳ـ۳۴، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۲. شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۳، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
۳. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۴. ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۱، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۶. ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۱ـ۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۷. ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
۸. عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۹. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۲۰، ص۱۳۳.
۱۰. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۱۱. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۸، ص۳۹۲.
۱۲. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۱۷۳.
۱۳. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۲۰۴.
۱۴. شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۵ـ۷۸۶، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
۱۵. ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
۱۶. ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۷. ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۱۱۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
۱۸. ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۲۳۵، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
۱۹. ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۱، ص۲۴۴، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
۲۰. ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۲، ص۱۳۷، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
۲۱. ابوالفرج ابن جوزی، الموضوعات، ج۲، ص۲۰۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
۲۲. عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۲۳. شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۴، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
۲۴. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۳۳، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۲۵. شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۴، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
۲۶. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۴، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۲۷. عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۲۸. ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۱، ص۴۳۴ـ۴۳۵، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
۲۹. عبدالرحمان بن محمد انباری، ج۱، ص۳۹۹ـ۴۰۰، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۳۰. عبدالرحمان بن محمد انباری، ج۱، ص۴۰۳، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۳۱. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۵ـ۱۳۶، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷)
۳۲. عبدالرحمان بن محمد انباری، نزهة الالباء فی طبقات الادباء، ج۱، ص۴۰۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره، تاریخ مقدمه محقق ۱۳۸۶/۱۹۶۷).
۳۳. ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۵۲، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۴. عبدالرحمان بن محمد علیمی، المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج۳، ص۱۳۶، چاپ عبدالقادر ارناؤوط و محی الدین نجیب (بیروت ۱۹۹۷).
۳۵. شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۵، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
۳۶. ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج۲، ص۴۳۵، چاپ گوتهلف برگشتراسر (قاهره، مکتبه المتنبی).
۳۷. عبدالله بن محمد طریقی، معجم مصنفات الحنابله من وفیات ۲۴۱-۱۴۲۰، ج۲، ص۲۰۰ـ۲۰۵، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۳۸. شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۸۵، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۳.
۳۹. شمس الدین ذهبی، طبقات القراء، ج۲، ص۷۶۵، چاپ احمد خان (ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷).
۴۰. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)، ج۱۹، ص۵۳۵.
۴۱. عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین (اختصارات)، ج۴، ص۵۴.
۴۲. عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین (اختصارات)، ج۴، ص۲۷.
۴۳. ابوالفرج ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۸، ص۲۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۴. ذهبی، سیر، ج۲۰، ص۱۳۰ـ۱۳۱، شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء (چاپ اختصارات)


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «عبدالله بن علی سبط‌خیاط»، شماره۶۴۱۷.    جعبه ابزار