عبدالله بن زبیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن زبیر ممکن است نام برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالله بن زبیر عوام، فرزند زبیر بن عوام و از تیره عبدالعزی قریش
عبدالله بن زبیر حمیدی، محدث و فقیه مشهور سده دوم و سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار