عبدالقادر تونی خراسانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالقادر تونی خراسانی اصفهانی، از شعراء و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالقادر تونی خراسانی اصفهانی، از شعراء و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. از بزرگان ناحیه «تون» خراسان بوده و مدّتی وزیر آنجا بود. در حدود سال ۱۰۷۸ق به اصفهان آمده و چون پسرش را به داشتن آلات و ادوات سحر متهم نموده و کور کردند، او هم از غصه و‌ اندوه در اصفهان وفات یافت.
مثنوی «فتح نامه قندهار» که جهت شاه عباس دوم سروده و «دیوان اشعار» از آثار اوست.
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۵۰-۱۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۵۰-۱۵۳.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۶۹۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۶، ص۱۰۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۹، ص۲۱۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۵.    


جعبه ابزار