عبدالغفار بن محمد رشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالغفار بن محمد رشتی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان و از شاگردان میرداماد بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبدالغفار بن محمّد بن یحیی رشتی جیلانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری و از تلامذه میرداماد بوده است. وی «رساله لوایح» جامی را در سال ۱۰۲۰ق. کتابت نموده و در کتابخانه دانشکده حقوق طهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست حقوق، ص۱۸۱.

در اصفهان به تحصیل و تحقیق مشغول بوده و اغلب، تالیفات میرداماد را کتابت می‌نموده و گاهی در حواشی مطالبی می‌نوشته است. از جمله «حاشیه الایماضات» که حواشی اوست بر کتاب «ایماضات» استادش میرداماد و در کتابخانه مرحوم مجدالعلماء نجفی در اصفهان موجود بوده است.
او همچنین «حاشیه التقدیسات» و «معلّقات علی السّبع الشّداد» (که به شماره ۱۸۶۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است) هر دو از تالیفات میرداماد را کتابت کرده است.
[۲] موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۲۱.
[۳] موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۶۱.
[۴] موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۷۱.

از دیگر تالیفات ملاّ عبدالغفار «حاشیه علی حاشیه خفریه علی شرح جدید تجرید» است که میرزا عبداللّه افندی (صاحب «ریاض العلماء») آن را نزد احفادش در رشت دیده بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست حقوق، ص۱۸۱.
۲. موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۲۱.
۳. موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۶۱.
۴. موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۱۷۱.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۷۶.    


جعبه ابزار