عبدالغفار بن عبیدالله واسطی‌حضینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُضَینی، ابوالطیب عبدالغفار بن عبیداللّه ‌بن سری واسطی، از علمای علم قرائت در قرن چهارم است.


تولد

[ویرایش]

از تاریخ تولد او اطلاعی نیست، ولی براساس تاریخ درگذشت برخی از شیوخ وی، احتمالا پیش از ۳۱۰ به‌ دنیا آمده است.
[۱] سمعانی، الانساب، ج۲، ص۲۳۳.


آموحتن قرآئت

[ویرایش]

وی قرائت را نزد قاریان مشهور زمان خود، چون ابوبکر بن مجاهد، محمد بن جعفر بن خلیل، احمد بن سعید ضریر، محمد بن مُعَلَّی شُونیزی و محمد بن یونس نحوی، فراگرفت.
[۲] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

از جمله کسانی که قرائت را از او فراگرفتند، ابوعبداللّه کارزینی، ابوالفضل محمد بن جعفر خزاعی و علی ‌بن محمد خبازی بودند.
[۳] ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۸، چاپ برگشترسر، قاهره.


مشایخ حدیث

[ویرایش]

حضینی از محمد بن جریر طبری، احمد بن محمد بن علّان مُعَدِّل و هارون ‌بن موسی تلعکبری و کسانی دیگر، روایت نقل کرده است.
[۵] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۶] محمد بن ‌احمد ذهبی، سیراعلام‌النبلاء، ج۱۴، ص۲۶۹، چاپ شعیب أرنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ ۱۹۸۸.

ذهبی،
[۷] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
و به نقل از او ابن‌جزری،
[۸] ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۷، چاپ برگشترسر، قاهره.
حضینی را شیخِ قاریان واسط خوانده‌اند که دلالت بر اقامت او در این شهر دارد.

آثار

[ویرایش]

از آثار وی به کتابی در قرائات سبع اشاره کرده‌اند.
[۹] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰] صفدی، ج۱۹، ص۲۲.

خمیس‌ بن علی حوزیعمر فرّوخ او را ثقه خوانده
[۱۱] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۲] ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۸، چاپ برگشترسر، قاهره.
و سمعانی
[۱۳] سمعانی، الانساب، ج۲، ص۲۳۳.
از تبحر و شهرت وی در نحو و شعر و لغت سخن گفته است.

وفات

[ویرایش]

حضینی در ۳۶۷ درگذشت.
[۱۴] محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، چاپ برگشترسر، قاهره.
(۲) محمد بن ‌احمد ذهبی، سیراعلام‌النبلاء، چاپ شعیب أرنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ ۱۹۸۸.
(۳) محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۴) سمعانی، الانساب.
(۵) صفدی.
(۶) محمد بن حسن طوسی، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، الانساب، ج۲، ص۲۳۳.
۲. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳. ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۸، چاپ برگشترسر، قاهره.
۴. محمدبن حسن طوسی، رجال الطوسی، ج۱، ص۴۳۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵.    
۵. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶. محمد بن ‌احمد ذهبی، سیراعلام‌النبلاء، ج۱۴، ص۲۶۹، چاپ شعیب أرنؤوط و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ ۱۹۸۸.
۷. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸. ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۷، چاپ برگشترسر، قاهره.
۹. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۰. صفدی، ج۱۹، ص۲۲.
۱۱. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۲. ابن‌جزری، غایةالنهایة فی طبقات القرّاء، ج۱، ص۳۹۸، چاپ برگشترسر، قاهره.
۱۳. سمعانی، الانساب، ج۲، ص۲۳۳.
۱۴. محمد بن ‌احمد ذهبی، طبقات القرّاء، ج۱، ص۴۲۱، چاپ احمدخان، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «عبدالغفار بن عبیدالله واسطی‌حضینی»، شماره۶۳۰۵.    


جعبه ابزار