عبدالعظیم بن محمدتقی بیدگلی زواره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالعظیم بن محمدتقی بیدگلی زواره‌ای اصفهانی، از علما و مجتهدین قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج ملاّ عبدالعظیم بن محمّدتقی بیدگلی کاشانی زوّاره‌ای، عالم فاضل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.
در حدود سال ۱۱۷۰ق در «بیدگُل» کاشان متولّد شده و نزد میرزا ابوالقاسم قمی و ملاّ احمد نراقی به تحصیل پرداخته و به اجتهاد نائل شد. عاقبت در اردستان و زوّاره ساکن شده و به اقامه جماعت و تدریس و وعظ و خطابه پرداخت و در آن حدود صاحب نفوذ و اعتبار شد و هنگامی که لطفعلی‌خان ترشیزی مدرسه‌ای را در زوّاره احداث کرده و رقباتی را برای آن وقف نمود، ملاّ عبدالعظیم را به تولیت آن مدرسه و موقوفات معیّن نمود. حاج ملاّ عبدالعظیم خط نسخ را خوش می‌نوشته و به کتابت قرآن مجید می‌پرداخته و نسخه‌ای از قرآن مجید را در سال ۱۲۴۸ق کتابت نموده است. همچنین در سال ۱۲۲۸ق نسخه‌ای از کتاب «آئینه شاهی» را به خط نسخ کتابت کرده که به شماره ۱/۷۵۴۲ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۶۱۹.
سال وفاتش به دست نیامد. فرزندان و اعقاب او از علمای زوّاره و اصفهان بوده‌اند.
[۲] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، صص۲۸۷ و ج۱، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۶۱۹.
۲. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، صص۲۸۷ و ج۱، ص۱۵۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۵۴.    


جعبه ابزار