عبدالعزیز بن عبداللّه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالعزیز بن عبدالله اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم عبدالعزیز بن عبداللّه دارکی اصفهانی، از بزرگان فقهاء و محدّثین شافعیه در قرن چهارم هجری
ابوعبداللّه عبدالعزیز بن عبداللّه ماجشون اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار