عبدالرحمان معدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان معدانی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرّحمان بن یوسف بن معدان، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است. او چون برادرش محمّد بن یوسف معروف به «شیخ یوسف بنّا» از زهّاد و صلحای عهد بوده و در محله جورجیر اقامت داشته است. از عثمان بن زائده روایت کرده و ابوسفیان صالح بن مهران، عبدالرّحمان بن عمر رسته و حفص بن معدان و محمّد بن عاصم حدیث شنوده و در سال ۲۶۰ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۸.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۳۱۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۹۹.    


جعبه ابزار