عبدالحسین بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین بغدادی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج شیخ عبدالحسین بغدادی فرزند حاج داود حدیدی، عالم جلیل، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان بوده است. اصلش از بغداد و پدرش سنّی مذهب بوده، به اصفهان مهاجرت نموده و زنی از آنجا گرفته و فرزندش از او حاصل شده و به مذهب ما در گروید.
در کاظمین و بغداد تحصیل نموده، مدّتی در سامرا به درس میرزای بزرگ شیرازی و آقا سیّدمحمّد فشارکی اصفهانی حاضر شده و در زمان حیات استاد به اصرار جمعی از تجّار اصفهان و بستگان مادرش به اصفهان مهاجرت نموده و به ترویج دین و نشر احکام پرداخته و هم در این شهر وفات یافته است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ص۱۰۴۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۶۵.
[۳] میرزای شیرازی، ص۱۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ص۱۰۴۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۶۵.
۳. میرزای شیرازی، ص۱۵۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۵۸.    


جعبه ابزار