عبدالحاکم بن ظفر ثقفی جوهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحاکم بن ظفر ثقفی جوهری اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوطاهر عبدالحاکم بن ظفر بن احمد بن محمّد بن احمد بن محمود ثقفی جوهری، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری بوده است. از خاندان علم و حدیث بوده و از ابوالخیر محمّد بن احمد بن عبداللّه بن‌هارون بن رزاء و ابومحمّد رزق اللّه تمیمی و غیر آنان حدیث شنیده و ابوسعد سمعانی از او استماع حدیث کرده است.

وفات

[ویرایش]

وفات او، روز سه‌شنبه سلخ شعبان ۵۶۴ق واقع شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۵۰۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۳۳.    


جعبه ابزار