عباس بن غلامحسین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس بن غلامحسین اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عباس بن غلامحسین زمانی اصفهانی، از شاعران معاصر اصفهان
عباس بن غلامحسین گیاهی اصفهانی، از شعرا و هنرمندان معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار