عباس‌علی بن علی حافظ‌پرست آرام اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌علی بن علی حافظ‌پرست آرام اصفهانی، شاعر و ادیب معاصر در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباسعلی حافظ پرست فرزند علی، شاعر ادیب معاصر متخلّص به «آرام» در سال ۱۲۹۳ش متولّد شده و از سال ۱۳۱۲ش در انجمن‌های ادبی اصفهان از جمله انجمن کمال و انجمن ادبی و هنری سعدی شرکت داشته است. به قلم‌زنی مشغول بوده و در کنار آن به کتاب‌فروشی می‌پرداخته است. ابیات زیر از اشعار اوست:

"خواهی که سمر شوی به نیکونامی ••• باید که به دل تخم محبّت کاری"
"با اهل زمانه هیچ دانی چه کنی ••• آن کن که به خویشتن روا می‌داری".

وفات

[ویرایش]

سرانجام در شوال ۱۴۱۰ق مطابق اردیبهشت ۱۳۶۹ وفات یافت و در قبرستان باغ رضوان اصفهان مدفون شد.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۹-۱۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۹-۱۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۸۶.    


جعبه ابزار