عباس‌علی بن علی‌محمد معین‌الواعظین گورتانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌علی بن علی‌محمد معین‌الواعظین گورتانی اصفهانی، از وعاظ معروف اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج شیخ عباسعلی معین الواعظین معروف به «معین الحسینی» فرزند ملاّ علی محمّد گورتانی اصفهانی، عالم فاضل و محدّث، واعظ زاهد ادیب شاعر متخلّص به «ذاکر» در سال ۱۲۸۷ق در قریه «گورتان» از بلوک ماربین اصفهان که اکنون به شهر اصفهان پیوسته است، متولّد شده و در اصفهان و نجف نزد فضلای آنجا تحصیل نموده و سال‌ها در اصفهان به وعظ و خطابه مشغول بوده و پیوسته مستمعین خویش را با نقل احادیث صحیحه ارشاد می‌نمود. ابیات زیر از اشعار اوست:

"حبّ دنیا منشاء کل خطاست ••• آنچه از حق می‌رسد لطف و عطاست"
"کی شود مضطر کسی کو قانع است ••• وانکه کارش جملگی با صانع است".

وفات

[ویرایش]

سرانجام در چهارشنبه سوم ربیع‌الثّانی ۱۳۶۰ق وفات یافته و در صحن تکیه سیّدالعراقین واقع در تخت فولاد اصفهان مدفون گردید. برادران او نیز از اهل فضل و کمال و از منبریان اصفهان بوده‌اند.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی کتب چندی تالیف نموده که از آن جمله است:

۱. «تسلیه الفقراء و تذکره الاغنیاء» که در سال ۱۳۵۳ق چاپ سنگی شده است؛
۲. «دیوان اشعار»؛
۳. «زاد العاصین»؛
۴. «علائم الظهور»؛
۵. «فوائد الصلوات»،که در سال ۱۳۵۳ق در اصفهان چاپ سنگی شده است؛
۶. «مجازاه النّسوان»؛
۷. «وقائع الظهور و علائمه»، معروف‌ترین تالیف صاحب عنوان که در یک مقدمه، ۱۴ باب و یک خاتمه در نیمه شعبان ۱۳۴۶ق تالیف شده و ملاّعلی فنا بن اسماعیل اصفهانی به خط نسخ آن را کتابت نموده و چاپ سنگی شده است؛
۸. «هدیه الوالدین»،که به عنوان جلد دوم «وقایع الظهور» تالیف شده و به خط محمّدعلی مدرس‌زاده در اصفهان چاپ سنگی شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، صص ۷۵۵ و ۷۵۶.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۰۰.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۸، ص۲۸۵۲-۲۸۵۳.
[۵] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۶۹۴-۶۹۵.
[۹] قاسمی، رحیم، شرح مجموعه گل، ص۲۹۵-۳۰۶.
[۱۰] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، صص ۷۵۵ و ۷۵۶.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۰۰.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۸، ص۲۸۵۲-۲۸۵۳.
۵. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۶۹۴-۶۹۵.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۶، ص۳۴۵.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۱۳۲.    
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۲۱۳.    
۹. قاسمی، رحیم، شرح مجموعه گل، ص۲۹۵-۳۰۶.
۱۰. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۴۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۸۷.    


جعبه ابزار