عباس‌علی بن عبدالباقی ظریف خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌علی بن عبدالباقی ظریف خوانساری اصفهانی، از تجار و شعرای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج عباس‌علی بن عبدالباقی خوانساری اصفهانی طهرانی، از تُجّار نیک نهاد معاصر شاعر ادیب متخلّص به «ظریف» بوده است.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۸۶.    


جعبه ابزار