عاملی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعاملی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
بهاءالدین محمد عاملی، محمد بن حسین بن عبد الصمد حارثی، معروف به شیخ بهایی از علمای بزرگ و مشهور شیعه
ابراهیم موثق عاملی، صاحب تفسیر عاملی یکی از قرآن‌پژوهان سترگ عصر
احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی، از مشاهیر علمای قرن یازدهم و از شاگردان ممتاز میرداماد و شیخ بهایی
زین‌الدین علی بن احمد عاملی، از عالمان فرزانه و سترگ عصر صفوی
سید جعفر مرتضی عاملی‌، محقق و نویسنده برجسته معاصر شیعه
سید جواد حسینی عاملی غروی، از بزرگان فقه و فقاهت قرن سیزدهم و ازتلامذه آیة اللّه بحرالعلوم و علامه وحید بهبهانی
سید صدرالدین صدر عاملی، یکی از فقهای نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری
سید عبدالحسین شرف‌الدین عاملی، فقیه، اصولی، ادیب، محدث و مجتهد شیعی در قرن چهاردهم هجری قمری
سید محسن امین حسینی عاملی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمد موسوی عاملی، مشهور به صاحب مدارک و از فقهای بزرگ شیعه در قرن دهم و یازدهم هجری قمری
علی بن حسین عاملی، فقیه، اصولی، مفسر و محدث ارجمند و بزرگ شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری
علی بن محمد عاملی، نوه دختری محقق کرکی و نواده پسری شهید ثانی، از علمای شیعه در قرن یازدهم هجری قمری
علی منشار عاملی، از عالمان فرزانه و سترگ عصر صفوی
محمد بن جمال‌الدین مکی عاملی، فقیه اعظم و دانشمند گرانمایه، معروف به شهید اول، صاحب کتاب ارزشمند اللمعة الدمشقیه
محمد بن حسن حر عاملی، محدّث و فقیه نامور امامی قرن یازدهم و از عالمان مهاجر جبل‌عامل به ایران
موسی شراره عاملی، از علمای شیعه قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
محمدعلی موسوی عاملی اصفهانی، عالم شیعی امامی، جامع منقول، عارف و شاعر و ادیب
سیدمحمدباقر پیش‌نماز حسینی عاملی اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از شاگردان و مجازین از علّامه مجلسی
حبیب‌اللّه بن حسین صدر موسوی عاملی اصفهانی، عالم فاضل، از دولت‌مردان عصر صفوی
سیداحمد بن سیدعبداللّه میردامادی عاملی اصفهانی، از علما و ائمه جماعات اصفهان در دوره فتحعلی شاه قاجار
احمد بن محمد خاتون عاملی اصفهانی، از فضلاء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
سیداحمد بن سیدمحمد خیال علوی عاملی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در قرن دوازده هجری
درویش محمد بن حسن عاملی نطنزی اصفهانی، از علماء و محدثین موثق و از صلحاء و زُهاد قرن دهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار