ظن موضوعی وصفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ در موضوع دلیل شرعی، به لحاظ صفت نفسانی بودن آن را ظن موضوعی وصفی می‌گویند.


معنای ظن موضوعی وصفی

[ویرایش]

ظن موضوعی وصفی، مقابل ظن موضوعی طریقی، و به معنای ظنی است که به لحاظ صفت نفسانی بودنش، در موضوع حکم شارع اخذ شده است.
[۱] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.
۲. سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۶۴.    
۳. خویی، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظن موضوعی وصفی».


جعبه ابزار