ظن موضوعی تمام موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ به عنوان تمام موضوع یک حکم شرعی را ظن موضوعی تمام موضوع می‌گویند.


معنای ظن موضوعی تمام موضوع

[ویرایش]

ظن موضوعی تمام موضوع، مقابل ظن موضوعی جزء موضوع، و به معنای ظنی است که در دلیل شرعی، تمام موضوع برای حکم قرار گرفته است؛ برای مثال، هرگاه شارع بگوید:" اذا ظننت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک التصدق "، ظن به وجوب نماز جمعه، تمام موضوع برای حکم وجوب تصدق است، چه نماز جمعه در واقع واجب باشد چه نباشد.
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۱۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۱۰۹.
۲. سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۷۰.    
۳. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظن موضوعی تمام».


جعبه ابزار