طواف واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از طواف واجب،هر یک از دو طرف طواف زیارت و طواف نساء است.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۶۴۶.


رده‌های این صفحه : اقسام طواف | حج | طواف | فقه
جعبه ابزار