طلاق سنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلاق سنی عبارت است از طلاق مشروع و جایز.


اقسام طلاق سنی

[ویرایش]

این نوع طلاق بر دو قسم است:

← طلاق باین


باین: طلاقی که شوهر حق رجوع به همسر مطلقه را ندارد.
طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است؛ طلاق زن یائسه؛ طلاق زنی که به سنّ حیض نرسیده است؛ طلاق زنی که طلاق خلع و مبارات داده شده است، در صورتی که زن در زمان عدّه به بذل خود رجوع نکند و طلاق زنی که با شرایط سه بار طلاق داده شده است از اقسام طلاق باین به شمار می‌روند.

← طلاق رجعی


طلاق رجعی: طلاقی که مرد در زمان عده می‌تواند به همسر مطلّقه خود رجوع کند، بدون آنکه نیازی به عقد ازدواج جدید باشد.
طلاق رجعی بر دو قسم است: ۱. عدّی؛ ۲. سنّی به معنای اخص.
طلاق عدّی طلاقی را گویند که مرد همسرش را با شرایط طلاق دهد، سپس در زمان عدّه به او رجوع و با وی نزدیکی کند و سپس او را طلاق دهد.
طلاق سنّی به معنای اخص عبارت است از طلاق رجعی‌ای که مرد در زمان عدّه به همسرش رجوع نکرده باشد. البته طلاق رجعی منحصر به این دو قسم نیست؛ زیرا طلاقی که مرد در زمان عدّه رجوع کند، لیکن با همسرش آمیزش ننماید نیز از اقسام طلاق رجعی به شمار می‌رود.
کلمات فقها در بیان گونه‌های طلاق مختلف است، لیکن ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۲۶۷.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۲۶۸.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۲۶۹.    
۴. موسوی عاملی، سیدمحمدعلی، نهایة المرام، ج۲، ص۴۵-۴۶.    
۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۹۲.    جعبه ابزار