ضوابط قیاسی مکی و مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاک‌های عام غیر سماعی در تعیین مکی یا مدنی بودن آیات را ضوابط قیاسی مکی و مدنی گویند.


تعریف

[ویرایش]

ضوابط قیاسی مکی و مدنی، در مقابل ضوابط سماعی مکی و مدنی، معیارهایی هستند که با شناخت آن‌ها می‌توان هر سوره‌ای از قرآن را سنجید و قیاس نمود و در نتیجه به مکی یا مدنی بودن آن‌ها حکم کرد.

انواع ضوابط

[ویرایش]

۱. ضوابط و معیارهای کلی مکی و مدنی؛
۲. ضوابط شایع مکی و مدنی.
[۳] حجتی، محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، ص۷۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ضوابط کلی مکی و مدنی؛
ضوابط شایع مکی و مدنی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۸۹.    
۲. صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، ص۱۸۱.    
۳. حجتی، محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، ص۷۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضوابط قیاسی مکی و مدنی».    جعبه ابزار