ضوابط سماعی مکی و مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایات منقول از صحابه در تعیین مکی یا مدنی بودن سوره را ضوابط سماعی مکی و مدنی گویند.


تعریف

[ویرایش]

ضوابط سماعی که به آن ضوابط روایی و نقلی نیز می‌گویند، به این معنا است که مکی یا مدنی بودن سوره‌های قرآن، از صحابه نقل شده باشد.

ناقلین ترتیب سور

[ویرایش]

سوره‌های مکی و مدنی بر اساس ترتیب نزول از طریق عکرمه، عطاء، مجاهد، ابی طلحه، قتاده و یعقوبی از ابن عباس نقل شده‌اند.

جایگاه ضوابط

[ویرایش]

ضابطه سماعی و نقلی سوره‌های مکی و مدنی به دلیل ضعف سند و مقطوع یا واحد بودن روایات و تعارض بین آن‌ها، در تفسیر و علوم قرآن ارزش و اعتبار بالایی ندارند.
[۲] جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۳، ص۱۶-۱۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ضوابط قیاسی مکی و مدنی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۸۹-۱۹۴.    
۲. جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۳، ص۱۶-۱۸.
۳. صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، ص۱۸۱-۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضوابط سماعی مکی و مدنی».    جعبه ابزار