ضلالت‌پیشگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن ضلالت‌پیشگان و ویژگی‌هایشان معرفی شده است.


مصادیق ضلالت‌پیشگان

[ویرایش]

مصادیق ضلالت‌پیشگان با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
آزر
[۱] به مقاله ضلالت آزر (قرآن) رجوع شود.
، آل فرعون
[۲] به مقاله ضلالت آل فرعون (قرآن) رجوع شود.
، ابلیس
[۳] به مقاله ضلالت ابلیس (قرآن) رجوع شود.
، احبار
[۴] به مقاله ضلالت احبار (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب سبت
[۵] به مقاله ضلالت اصحاب سبت (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب شمال
[۶] به مقاله ضلالت اصحاب شمال (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب القریه
[۷] به مقاله ضلالت اصحاب القریه (قرآن) رجوع شود.
، امت‌ها
[۸] به مقاله ضلالت امت‌ها (قرآن) رجوع شود.
، امیین
[۹] به مقاله ضلالت امیین (قرآن) رجوع شود.
، اهل کتاب
[۱۰] به مقاله ضلالت اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
، بازدارندگان راه خدا، بت‌پرستان
[۱۲] به مقاله ضلالت بت‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
، بلعم باعورا
[۱۳] به مقاله ضلالت بلعم باعورا (قرآن) رجوع شود.
، بلقیس
[۱۴] به مقاله ضلالت بلقیس (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌اسرائیل
[۱۵] به مقاله ضلالت بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
، پیروان ابلیس
[۱۶] به مقاله ضلالت پیروان ابلیس (قرآن) رجوع شود.
، پیروان شیطان
[۱۷] به مقاله ضلالت پیروان شیطان (قرآن) رجوع شود.
، جاهلان
[۱۸] به مقاله ضلالت جاهلان (قرآن) رجوع شود.
، جن
[۱۹] به مقاله ضلالت جن (قرآن) رجوع شود.
، رهبران شرک
[۲۰] به مقاله ضلالت رهبران شرک (قرآن) رجوع شود.
، رهبران مستکبر، زلیخا
[۲۲] به مقاله ضلالت زلیخا (قرآن) رجوع شود.
، صاحبان باغ سوخته، طاغوت‌پرستان، ظالمان
[۲۵] به مقاله ضلالت ظالمان (قرآن) رجوع شود.
، عالمان اهل کتاب، عهدشکنان
[۲۷] به مقاله ضلالت عهدشکنان (قرآن) رجوع شود.
، فاسقان
[۲۸] به مقاله ضلالت فاسقان (قرآن) رجوع شود.
، فرعون
[۲۹] به مقاله ضلالت فرعون (قرآن) رجوع شود.
، قاطعان رحم
[۳۰] به مقاله ضلالت قاطعان رحم (قرآن) رجوع شود.
، قوم آزر
[۳۱] به مقاله ضلالت قوم آزر (قرآن) رجوع شود.
، قوم ابراهیم
[۳۲] به مقاله ضلالت قوم ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
، قوم ثمود
[۳۳] به مقاله ضلالت قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
، قوم سبأ
[۳۴] به مقاله ضلالت قوم سبأ (قرآن) رجوع شود.
، قوم عاد
[۳۵] به مقاله ضلالت قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
، قوم فرعون
[۳۶] به مقاله ضلالت قوم فرعون (قرآن) رجوع شود.
، قوم نوح
[۳۷] به مقاله ضلالت قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
، کافران
[۳۸] به مقاله ضلالت کافران (قرآن) رجوع شود.
، کتمان‌کنندگان دین، گناهکاران
[۴۰] به مقاله ضلالت گناهکاران (قرآن) رجوع شود.
، ماه‌پرستان
[۴۱] به مقاله ضلالت ماه‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
، مجادله‌گران
[۴۲] به مقاله ضلالت مجادله‌گران (قرآن) رجوع شود.
، مرتدان
[۴۳] به مقاله ضلالت مرتدان (قرآن) رجوع شود.
، مسرفان
[۴۴] به مقاله ضلالت مسرفان (قرآن) رجوع شود.
، مسیحیان
[۴۵] به مقاله ضلالت مسیحیان (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان
[۴۶] به مقاله ضلالت مشرکان (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان عصر جاهلیت، مغضوبان
[۴۸] به مقاله ضلالت مغضوبان (قرآن) رجوع شود.
، مفسدان
[۴۹] به مقاله ضلالت مفسدان (قرآن) رجوع شود.
، مکذبان
[۵۰] به مقاله ضلالت مکذبان (قرآن) رجوع شود.
، ملعونان
[۵۱] به مقاله ضلالت ملعونان (قرآن) رجوع شود.
، منافقان
[۵۲] به مقاله ضلالت منافقان (قرآن) رجوع شود.
، هواپرستان
[۵۳] به مقاله ضلالت هواپرستان (قرآن) رجوع شود.
، یهود
[۵۴] به مقاله ضلالت یهود (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آرزوی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، اتمام حجت بر ضلالت‌پیشگان (قرآن)، استغاثه ضلالت‌پیشگان (قرآن)، استغفار برای ضلالت‌پیشگان (قرآن)، اعراض از ضلالت‌پیشگان (قرآن)، امکانات ضلالت‌پیشگان (قرآن)، انذار ضلالت‌پیشگان (قرآن)، بی‌شعوری ضلالت‌پیشگان (قرآن)، پشیمانی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، پندار ضلالت‌پیشگان (قرآن)، پیروی از ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تبری از ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تحقیر ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تحیر ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تقلید از ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تکذیب‌گری ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تنبه ضلالت‌پیشگان (قرآن)، تهدید ضلالت‌پیشگان (قرآن)، جایگاه ضلالت‌پیشگان (قرآن)، جدال ضلالت‌پیشگان (قرآن)، جهل ضلالت‌پیشگان (قرآن)، حسرت برای ضلالت‌پیشگان (قرآن)، حشر ضلالت‌پیشگان (قرآن)، خانواده ضلالت‌پیشگان (قرآن)، ختم قلب ضلالت‌پیشگان (قرآن)، خسران ضلالت‌پیشگان (قرآن)، ذلت ضلالت‌پیشگان (قرآن)، رزق ضلالت‌پیشگان (قرآن)، زشت‌رویی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، سرزنش ضلالت‌پیشگان (قرآن)، صورت ضلالت‌پیشگان (قرآن)، ضرر ضلالت‌پیشگان (قرآن)، ضلالت‌پیشگان در برزخ (قرآن)، ضلالت‌پیشگان در قیامت (قرآن)، عذاب ضلالت‌پیشگان (قرآن)، علم ضلالت‌پیشگان (قرآن)، غفلت ضلالت‌پیشگان (قرآن)، فرجام ضلالت‌پیشگان (قرآن)، قسم ضلالت‌پیشگان (قرآن)، کری ضلالت‌پیشگان (قرآن)، کوردلی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، گفتگوی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، گناه ضلالت‌پیشگان (قرآن)، لالی ضلالت‌پیشگان (قرآن)، محبت به ضلالت‌پیشگان (قرآن)، مهلت به ضلالت‌پیشگان (قرآن)، وعید به ضلالت‌پیشگان (قرآن)، یأس ضلالت‌پیشگان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله ضلالت آزر (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله ضلالت آل فرعون (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله ضلالت ابلیس (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله ضلالت احبار (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله ضلالت اصحاب سبت (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله ضلالت اصحاب شمال (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله ضلالت اصحاب القریه (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله ضلالت امت‌ها (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله ضلالت امیین (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله ضلالت اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله ضلالت بازدارندگان از راه خدا (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله ضلالت بت‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله ضلالت بلعم باعورا (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله ضلالت بلقیس (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله ضلالت بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله ضلالت پیروان ابلیس (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله ضلالت پیروان شیطان (قرآن) رجوع شود.
۱۸. به مقاله ضلالت جاهلان (قرآن) رجوع شود.
۱۹. به مقاله ضلالت جن (قرآن) رجوع شود.
۲۰. به مقاله ضلالت رهبران شرک (قرآن) رجوع شود.
۲۱. به مقاله ضلالت رهبران مستکبر (قرآن) رجوع شود.
۲۲. به مقاله ضلالت زلیخا (قرآن) رجوع شود.
۲۳. به مقاله ضلالت صاحبان باغ سوخته (قرآن) رجوع شود.
۲۴. به مقاله ضلالت طاغوت‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
۲۵. به مقاله ضلالت ظالمان (قرآن) رجوع شود.
۲۶. به مقاله ضلالت عالمان اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
۲۷. به مقاله ضلالت عهدشکنان (قرآن) رجوع شود.
۲۸. به مقاله ضلالت فاسقان (قرآن) رجوع شود.
۲۹. به مقاله ضلالت فرعون (قرآن) رجوع شود.
۳۰. به مقاله ضلالت قاطعان رحم (قرآن) رجوع شود.
۳۱. به مقاله ضلالت قوم آزر (قرآن) رجوع شود.
۳۲. به مقاله ضلالت قوم ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۳۳. به مقاله ضلالت قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
۳۴. به مقاله ضلالت قوم سبأ (قرآن) رجوع شود.
۳۵. به مقاله ضلالت قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
۳۶. به مقاله ضلالت قوم فرعون (قرآن) رجوع شود.
۳۷. به مقاله ضلالت قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
۳۸. به مقاله ضلالت کافران (قرآن) رجوع شود.
۳۹. به مقاله ضلالت کتمان‌کنندگان دین (قرآن) رجوع شود.
۴۰. به مقاله ضلالت گناهکاران (قرآن) رجوع شود.
۴۱. به مقاله ضلالت ماه‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
۴۲. به مقاله ضلالت مجادله‌گران (قرآن) رجوع شود.
۴۳. به مقاله ضلالت مرتدان (قرآن) رجوع شود.
۴۴. به مقاله ضلالت مسرفان (قرآن) رجوع شود.
۴۵. به مقاله ضلالت مسیحیان (قرآن) رجوع شود.
۴۶. به مقاله ضلالت مشرکان (قرآن) رجوع شود.
۴۷. به مقاله ضلالت مشرکان عصر جاهلیت (قرآن) رجوع شود.
۴۸. به مقاله ضلالت مغضوبان (قرآن) رجوع شود.
۴۹. به مقاله ضلالت مفسدان (قرآن) رجوع شود.
۵۰. به مقاله ضلالت مکذبان (قرآن) رجوع شود.
۵۱. به مقاله ضلالت ملعونان (قرآن) رجوع شود.
۵۲. به مقاله ضلالت منافقان (قرآن) رجوع شود.
۵۳. به مقاله ضلالت هواپرستان (قرآن) رجوع شود.
۵۴. به مقاله ضلالت یهود (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۹، ص۹۴، برگرفته از مقاله «مصادیق ضلالت‌پیشگان».    


رده‌های این صفحه : ضلالت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار