ضعیفان آل فرعون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگروهی از آل فرعون ضعیف و مستضعف بودند. در این مقاله آیات مرتبط با ضعیفان آل فرعون معرفی می‌شوند.


محاجه مستضعفان

[ویرایش]

محاجّه ضعیفان آل‌فرعون با رئيسان مستکبر خود در دوزخ:
«النّار يعرضون عليها غدوّا وعشيّا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب‌• وإذ يتحاجّون فى النّار فيقول الضّعفؤا للّذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعا فهل أنتم مّغنون عنّا نصيبا مّن النّار• قال الّذين استكبروا إنّا كلٌّ فيها إنّ اللّه قد حكم بين العباد؛عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي‌شوند، و روزي كه قیامت بر پا مي‌شود دستور مي‌دهد آل فرعون را در سخت ترين عذابها وارد كنيد.به خاطر بياور هنگامي را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مي‌كنند، ضعفا به مستكبران مي‌گويند: ما پيرو شما بوديم آيا (امروز) سهمي از آتش را بجاي ما پذيرا مي‌شويد؟! مستكبران مي‌گويند: ما همگي در آن هستيم، خداوند در ميان بندگانش (به عدالت) حكم كرده است.»
استفاده فوق بر اساس سياق آيات است كه سبب ارجاع ضمير «يتحاجون» به آل‌فرعون مى‌شود.

استمداد مستضعفان

[ویرایش]

استمداد بى‌ثمر مستضعفان آل فرعون از رهبران مستكبر خود در دوزخ:
«النّار يعرضون عليها غدوّا وعشيّا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب‌• وإذ يتحاجّون فى النّار فيقول الضّعفؤا للّذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعا فهل أنتم مّغنون عنّا نصيبا مّن النّار؛عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي‌شوند، و روزي كه قيامت بر پا مي‌شود دستور مي‌دهد آل فرعون را در سخت ترين عذابها وارد كنيد.به خاطر بياور هنگامي را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مي‌كنند، ضعفا به مستكبران مي‌گويند: ما پيرو شما بوديم آيا (امروز) سهمي از آتش را بجاي ما پذيرا مي‌شويد؟!»

اعتراف مستضعفان

[ویرایش]

اعتراف مستضعفان آل‌فرعون در دوزخ به پيروى كامل خود از مستكبران در دنیا:
«النّار يعرضون عليها غدوّا وعشيّا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب‌• وإذ يتحاجّون فى النّار فيقول الضّعفؤا للّذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعا ...؛عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي‌شوند، و روزي كه قيامت بر پا مي‌شود دستور مي‌دهد آل فرعون را در سخت ترين عذابها وارد كنيد.به خاطر بياور هنگامي را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مي‌كنند، ضعفا به مستكبران مي‌گويند: ما پيرو شما بوديم....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غافر/سوره۴۰، آیات۴۶-۴۸.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۳۳۵.    
۳. غافر/سوره۴۰، آیات۴۶-۴۷.    
۴. غافر/سوره۴۰، آیه۴۶.    
۵. غافر/سوره۴۰، آیه۴۷.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۸۲، برگرفته از مقاله«ضعیفان آل فرعون‌».    


رده‌های این صفحه : آل فرعون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار