ضعفا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضعفا، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به راویان ضعیف اطلاق می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث در باب تعریف ضعفا اقوال ذیل را مطرح کرده‌اند:
۱- "ضعفا" راویانی هستند که توثیق معتبر درباره آنان وارد نشده و بدون ذکر علت تضعیف شده باشند.
۲- "ضعفا" راویانی هستند که یا دانشمندان علم رجال تصریح به ضعف آن‌ها نموده‌اند یا راویان مجهول هستند و یا راویانی هستند که مدح شده‌اند ولی مدحی است که آن‌ها را داخل در حسان نمی‌کند.

دیدگاه علماء

[ویرایش]

راجع به این که وصف مذکور دلالت بر عدم عدالت یا وثاقت می‌کند یا نه اقوالی است:
۱- اگر دانشمندان علم رجال واژه "ضعیف" را درباره راویی به کار بردند نشان دهنده ثقه نبودن وی است ولی نشان دهنده عادل نبودن او نیست بنابر این امکان دارد راویی عادل و ضعیف باشد؛
۲- اگر "ضعیف" بدون اضافه به حدیث راجع به شخصی به کار برده شود دلالت بر عدم عدالت او می‌کند؛
۳- اگر قدما اصطلاح "ضعیف" را درباره شخصی به کار برده‌اند نشان دهنده عامی بودن او است با این فرض ضعیف بودن راوی با وثاقت وی منافات ندارد.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از این اصطلاح به «ضعیف (راوی)»، «ضعاف (راوی)»، «رجال ضعیف (راوی) » نیز تعبیر می‌شود.
[۱] اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۲، ص۲۳۸.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۰.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۴.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۷۷.
[۱۲] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۴، ص۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۲، ص۲۳۸.
۲. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۳، ص۲۳۸.    
۳. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۶۸.    
۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۴۱.    
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۰.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۴.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۷۷.
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۳۳.    
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۰۷.    
۱۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۱. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۹۶.    
۱۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۴، ص۳۸.
۱۳. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۱۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضعفا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار