ضروریه مطلقه با وقتیه شکل اول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضروریه مطلقه با وقتيه شكل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

«قیاس مختلط»، قیاسی است که صغرا و کبرای آن از قضایای موجهه ترکیب یافته باشد. یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول عبارت است از: اختلاط قضیه ضروریه مطلقه (صغرا) با وقتیه (کبرا). مراد از ضروریه مطلقه، کاربرد عام آن است که شامل ضروریه ذاتیه و ضروریه ازلیه می‌شود.

انتاج این شکل

[ویرایش]

در این ضرب، از آنجا که کبرا از قضایای وصفیه یعنی مشروطه عامه یا خاصه و عرفیه عامه یا خاصه نیست، نتیجه از لحاظ جهت تابع کبرا، یعنی وقتیه خواهد بود؛ مثال: هر انسانی بالضروره ناطق است و هر ناطقی به طور ضرورت متنفس است، نه همیشه؛ پس هر انسانی به طور ضرورت متنفس است، نه همیشه.
[۴] فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال ‌المیزان، ص۱۲۶-۱۲۹.
[۵] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۱۴.
[۷] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۴۹-۱۵۱.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال‌ المیزان.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
• قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۱۵.    
۲. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۲۷.    
۳. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۱۷-۲۲۳.    
۴. فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال ‌المیزان، ص۱۲۶-۱۲۹.
۵. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۱۴.
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۱۰۷-۱۱۳.    
۷. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۴۹-۱۵۱.
۸. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۳۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضروریه مطلقه با وقتیه شکل اول»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۲/۶.    جعبه ابزار