عنوانی با این نام ایجاد نشده است : صیغه

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... صیغه


  سایر عناوین مشابه :
 • صیغه امر
 • صیغه طلب
 • صیغه نهی
 • صیغه یا لفظ ابراء
 • صیغه سوگند
 • صیغه نذر (قرآن)
 • رده:صیغه امر
 • حکم صیغه
 • رده:صیغه
 • نهی به صیغه
 • امر به صیغه
 • حقیقت صیغه امر
 • معانی صیغه نهی
 • معانی صیغه امر
 • استعمال صیغه امر در غیروجوب
 • استعمال صیغه نهی در غیر تحریم
جعبه ابزار