صفت قلقله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت قلقله به رها شدن صدای حرف از مخرج آن در حالت سکون اطلاق می‌شود و از صفات فرعی حروف می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

«قلقله» از صفات فرعی حروف، در لغت به معنای جنبش و تحریک، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از رها شدن صدای حرف از مخرجش در حالت سکون. با این صفت ، کسره ضعیف یا در برخی جاها هنگام تلفظ، فتحه ظاهر خواهد شد؛ مانند: تلفظ «ب» در کلمه «سبحان» که ساکن است؛ ولی با صفت قلقله ، مایل به کسره خوانده می‌شود.

اقسام قلقله

[ویرایش]

قلقله بر دو قسم است؛
۱. قلقله صغرا: حرف قلقله در میان کلمه است؛ مانند: «سبحان».
۲. ، قلقله کبرا: حرف قلقله در آخر کلمه است؛ مانند: «باب».

تفاوت قلقله کبرا به قلقله صغرا

[ویرایش]

قلقله کبرا از قلقله صغرا قوی تر و محکم تر است؛ زیرا قلقله آن آشکارتر از زمانی است که حرف قلقله در وسط کلمه باشد.

علت پدید آمدن صفت قلقله

[ویرایش]

علت پدید آمدن صفت قلقله را اجتماع دو صفت « جهر » و « شدت » در یک حرف می‌دانند؛ چون با داشتن صفت شدت، هنگام سکون، جهر حرف کاملا متوقف می‌شود و حرف در مخرج خود کاملا محبوس می‌ماند؛ لذا تنها راه تلفظ حرف، تحریک آن و آزاد کردن مخرج حرف است تا حرف ادا شود و به گوش شنونده برسد.
[۱] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۳.
[۲] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص (۱۷۱-۱۷۲).
[۳] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۷۶.
[۴] جمعی از محققان، التجوید، ص۲۰.
[۵] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص (۱۵۱-۱۵۲).
[۶] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۸.
[۷] حبیبی، ابوطالب، آموزش تجوید، ص۳۰.
[۸] محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حروف قلقله .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۳.
۲. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص (۱۷۱-۱۷۲).
۳. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۷۶.
۴. جمعی از محققان، التجوید، ص۲۰.
۵. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص (۱۵۱-۱۵۲).
۶. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۸.
۷. حبیبی، ابوطالب، آموزش تجوید، ص۳۰.
۸. محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«صفت قلقله».    رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار