صفت جهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت جهر به بلندی صدای حنجره ناشی از ارتعاش تارهای صوتی اطلاق می‌شود و یکی از صفات اصلی حروف می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

«جهر» در لغت به معنای آشکار بودن و آواز بلند و در اصطلاح تجوید عبارت است از بلندی صدای حنجره در نتیجه ارتعاش تارهای صوتی هنگام ادای حرف.

ویژگی حروف دارای صفت جهر

[ویرایش]

حروف دارای صفت جهر را حروف «مجهوره» می‌گویند. در این حروف، به دلیل قوت حرف در ذات و اعتماد زیاد بر مخرج ادا، نفس هنگام تلفظ قطع می‌شود و در نتیجه آوایی بلند شنیده می‌شود؛ مانند: اض، حق و….

نکته

[ویرایش]

صفت «جهر» در مقابل صفت «همس» از جمله صفات اصلی یا متضاد حروف به شمار می‌آید.
[۱] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۸.
[۲] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۲.
[۳] قرطبی، عبدالوهاب بن محمد، -۴۶۱ق، الموضع فی التجوید، ص۸۸.
[۴] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص (۵۰-۵۱).
[۵] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۴۰.
[۶] محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۷.
[۷] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۳۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حروف مجهوره .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۸.
۲. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۲.
۳. قرطبی، عبدالوهاب بن محمد، -۴۶۱ق، الموضع فی التجوید، ص۸۸.
۴. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص (۵۰-۵۱).
۵. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۴۰.
۶. محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۷.
۷. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۳۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«صفت جهر».    رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار