صفت انفتاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت انفتاح به دور شدن سطح زبان از سقف دهان اطلاق می‌شود و یکی از صفات اصلی حروف می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

«انفتاح» به معنای بازشدن و گسترده شدن است. در اصطلاح علم تجوید ، جدا و دورشدن سطح زبان از سقف دهان و گسترش آن هنگام تلفظ حرف را «انفتاح» می‌نامند.

نکته

[ویرایش]

صفت انفتاح از صفات اصلی یا متضاد حروف است که در مقابل اطباق قرار دارد.

چگونگی انفتاح

[ویرایش]

زبان در حالت انفتاح، از کام بالا جدا می‌شود و حروف به نازکی ادا می‌شوند. حروف دارای این حالت را حروف «منفتحه» می‌نامند.
[۱] محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۸.
[۲] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۹.
[۳] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۳۶.
[۴] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۵.
[۵] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۷۵.
[۶] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۲.
[۷] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ج۴۳، ص۳۴.
[۸] جمعی از محققان، التجوید، ص۱۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حروف منفتحه .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۴۸.
۲. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۹.
۳. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۳۶.
۴. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۵.
۵. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۷۵.
۶. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۲.
۷. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ج۴۳، ص۳۴.
۸. جمعی از محققان، التجوید، ص۱۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفتهاز مقاله«صفت انفتاح».    رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار