صفات متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات متقین با توجه به آیات قرآن عبارتند از:


صفات متقین در قرآن

[ویرایش]

۱. اجتناب از گناه
۲ - احسان
[۲] به مقاله احسان متقین (قرآن) رجوع شود.

۳ - استغفار
[۳] به مقاله استغفار متقین (قرآن) رجوع شود.

۴ - اقامه نماز
[۴] به مقاله نماز متقین (قرآن) رجوع شود.

۵ - امداد به فقیران
[۵] به مقاله امداد متقین (قرآن) رجوع شود.

۶ - امر به معروف
[۶] به مقاله امر به معروف متقین (قرآن) رجوع شود.

۷ - اطاعت خدا
[۷] به مقاله اطاعت متقین (قرآن) رجوع شود.

۸ - انفاق
[۸] به مقاله انفاق متقین (قرآن) رجوع شود.

۹ - ایمان
[۹] به مقاله ایمان متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۰. بینش الهی
[۱۰] به مقاله بینش الهی متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۱ - پرداخت زکات
[۱۱] به مقاله زکات متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۲ - تسلیم خدا
[۱۲] به مقاله تسلیم متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۳ - تقرب
[۱۳] به مقاله تقرب متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۴ - تلاوت
[۱۴] به مقاله تلاوت متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۵ - تهجد
[۱۵] به مقاله تهجد متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۶ - خوف از خدا
[۱۶] به مقاله ترس متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۷ - خوف از قیامت
[۱۷] به مقاله ترس متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۸ - ذکر خدا
[۱۸] به مقاله ذکر متقین (قرآن) رجوع شود.

۱۹ - سجده
[۱۹] به مقاله سجده متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۰ - سرعت در خیرات
۲۱ - سلامت قلب
[۲۱] به مقاله سلامت قلب متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۲ - شجاعت
[۲۲] به مقاله شجاعت متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۳ - شکرگزاری
[۲۳] به مقاله شکرگزاری متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۴ - صبر
[۲۴] به مقاله صبر متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۵ - صداقت
[۲۵] به مقاله صداقت متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۶ - طهارت
[۲۶] به مقاله طهارت متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۷ - عبادت
[۲۷] به مقاله عبادت متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۸ - عفو
[۲۸] به مقاله عفو متقین (قرآن) رجوع شود.

۲۹ - کظم غیظ
[۲۹] به مقاله کظم غیظ متقین (قرآن) رجوع شود.

۳۰ - نهی از منکر
[۳۰] به مقاله نهی از منکر متقین (قرآن) رجوع شود.

۳۱ - وفای به عهد
[۳۱] به مقاله وفای به عهد متقین (قرآن) رجوع شود.

۳۲ - یقین
[۳۲] به مقاله یقین متقین (قرآن) رجوع شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله اجتناب از گناه متقین (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله احسان متقین (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله استغفار متقین (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله نماز متقین (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله امداد متقین (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله امر به معروف متقین (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله اطاعت متقین (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله انفاق متقین (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله ایمان متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله بینش الهی متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله زکات متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله تسلیم متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله تقرب متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله تلاوت متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله تهجد متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله ترس متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله ترس متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۸. به مقاله ذکر متقین (قرآن) رجوع شود.
۱۹. به مقاله سجده متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۰. به مقاله سرعت در خیرات متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۱. به مقاله سلامت قلب متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۲. به مقاله شجاعت متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۳. به مقاله شکرگزاری متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۴. به مقاله صبر متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۵. به مقاله صداقت متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۶. به مقاله طهارت متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۷. به مقاله عبادت متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۸. به مقاله عفو متقین (قرآن) رجوع شود.
۲۹. به مقاله کظم غیظ متقین (قرآن) رجوع شود.
۳۰. به مقاله نهی از منکر متقین (قرآن) رجوع شود.
۳۱. به مقاله وفای به عهد متقین (قرآن) رجوع شود.
۳۲. به مقاله یقین متقین (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۳، برگرفته از مقاله «صفات متقین».    


رده‌های این صفحه : تقوا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار