صفات قوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات قوی، یکی از دو دسته کلی صفات حروف در علم تجوید، مقابل صفات ضعیف است.


تعریف

[ویرایش]

صفات اصلی و فرعی حروف را به دو دسته کلی «قوی» و «ضعیف» تقسیم کرده‌اند.

انواع صفات قوی

[ویرایش]

صفات قوی دوگونه‌اند:

← صفات اصلی


جهر، شدت، استعلا، اطباق و اصمات؛

← صفات فرعی


صفیر، قلقله، تکریر، انحراف، تفشی، استطاله و غنه.
هرچه تعداد صفات فوق در یک حرف بیشتر باشد، آن حرف قوی تر است. بنابراین، حرف «ط» را باید قوی‌ترین حرف الفبا نامید.
[۱] جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ص۵۱.
[۳] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص (۴۸-۴۹).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

صفات ضعیف.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ص۵۱.
۲. نصر، عطیه قابل، غایة المریدفی علم التجوید، ص۱۵۰.    
۳. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص (۴۸-۴۹).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «صفات قوی».    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار