صفات قضیه خبریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات قضیه خبریه، به‌معنای ویژگی‌های متمایز کننده انشاء از خبر است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

لفظ مرکب تام بر دو قسم است: خبری و انشائی. از مرکب تام خبری با تعابیر گوناگونی یاد می‌کنند؛ مثل: قضیه، خبر، قضیه خبریه و… برای تمییز مرکب تام انشائی از مرکب تام خبری معمولاً از دو ویژگی و صفت یاد می‌کنند که می‌توان آنها را صفات قضیه خبریه دانست. آن دو صفت عبارت‌اند از: صدق و کذب. صدق یعنی مطایقت مدلول خبر با واقع و کذب یعنی مطابقت نداشتن آن با واقع. انشاء، قابلیت صدق و کذب ندارد، اما خبر (قضیه) می‌تواند متصف به صدق و یا کذب شود.
[۴] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۳.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۶۴.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۶۶.    
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۳۷.    
۴. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۳.
۵. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۱۴۱.    
۶. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صفات قضیه خبریه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۹.    جعبه ابزار