صفات اصلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات اصلی، صفات ذاتی دارای اضداد در حروف؛ در علم تجوید است.


تعریف

[ویرایش]

بحث صفات اصلی مربوط به علم تجوید است. صفات اصلی یا صفات متضاد حروف، صفاتی هستند که ضدی دارند.

اقسام صفات اصلی

[ویرایش]

این صفات به دو دسته پنج تایی تقسیم می‌شوند که پنج تای آن‌ها متضاد با پنج تای دیگر است. پس هر حرف می‌تواند پنج صفت اصلی یا ذاتی داشته باشد و اجتماع دو صفت متضاد در یک حرف ممکن نیست. این صفات لازمه حرفند و در هیچ شرایطی از آن جدا نمی‌شوند و عبارتند از:
۱. شدت در مقابل رخوت؛
۲. استعلا در مقابل استفال؛
۳. اصمات در مقابل اذلاق؛
۴. جهر در مقابل همس؛
۵. اطباق در مقابل انفتاح.
توضیحات هر کدام از این صفات در مدخل مربوط آمده است.
[۱] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص(۳۷-۷۸).
[۲] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۳۹.
[۳] قرطبی، عبدالوهاب بن محمد، -۴۶۱ق، الموضع فی التجوید، ص۸۸.
[۴] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص(۱۳۵-۱۴۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص(۳۷-۷۸).
۲. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۳۹.
۳. قرطبی، عبدالوهاب بن محمد، -۴۶۱ق، الموضع فی التجوید، ص۸۸.
۴. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص(۱۳۵-۱۴۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «صفات اصلی».    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار