عنوانی با این نام ایجاد نشده است : صریح

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • تصریح
 • اباحه صریح
 • دلالت صریحی
 • وصف صریح
 • نسخ صریح
 • اجماع صریح
 • الفاظ صریح
 • منطوق صریح
 • منطوق غیر صریح
 • تصریح واضع
 • استعاره تصریحیه
 • مقسم علیه صریح
 • اعراض از تصریح به حکم
 • تشبیه صریح
 • قبح تصریح
 • شرط صریح و شرط ضمنی
 • تعریف به الفاظ صریح
 • الفاظ تعدیل غیر صریح
 • الفاظ تعدیل صریح
 • رده:الفاظ غیر صریح تعدیل
جعبه ابزار