صدق از اوصاف بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اسامی و اوصاف بهشت، صدق است.


از اسامی بهشت

[ویرایش]

صدق، یکی از اسامی و اوصاف بهشت‌های موعود است.
ان المتقین فی جنت ونهر• فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. «یقینا پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند، در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر

← جایگاه صدق


آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره قمر است توضیح بیشتری برای جایگاه متقین داده، چنین می‌ گوید: "آنها در جایگاه صدق و حق و راستی نزد خداوند مالک قادر قرار دارند" (فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر).
چه توصیف جالبی در این آیه از جایگاه پرهیزگاران شده است؟ دو ویژگی دارد که همه امتیازات در آن جمع است: نخست اینکه آنجا جایگاه صدق است و هیچگونه باطل و بیهودگی در آن راه ندارد، سراسر حق است و تمام وعده ‌های خداوند در‌باره بهشت در آنجا عینیت پیدا می‌ کند، و صدق آنها آشکار می‌ شود.

← راستی عمل و ایمان


مراد از کلمه "صدق" راستی عمل و ایمان متقین، (و یا به عبارتی دیگر راستگویی متقین در عمل و در ادعای ایمان است)، بنا بر این اضافه شدن کلمه "مقعد" بر کلمه "صدق" از این بابت است که میان مجلس آنان و صدق عمل و ایمانشان رابطه‌ای هست، ممکن هم هست مراد از صدق این باشد که مقام متقین و هر چه در آن مقام دارند صدقی است خالص و نیامیخته با کذب، حضوری است نیامیخته با غیبت، قربی است که بعدی با آن نیست، نعمتی است که نقمت با آن نیست، و سروری است که غمی با آن نمی‌ باشد، و بقایی است که فنایی با آن نیست. ممکن هم هست مراد از صدق، صدق همین خبر باشد، چون جمله در مقام بشارت دادن و وعده جمیل به متقین است، می‌ فرماید: این وعده‌ها که دادیم مجلسی است صدق و تخلف ناپذیر.
و بنا بر این در آیه شریفه نوعی مقابله میان مشخصات عاقبت متقین و مجرمین شده است، زیرا مجرمین را به عذاب آخرت و ضلالت دنیا تهدید می‌ کرد، و آن گاه چنین تقریرش نمود که: این عذاب یکی از مصادیق قدر است، و به همین جهت تخلف نمی‌پذیرد، و از سوی دیگر متقین را به ثواب و حضور نزد پروردگارشان خدای ملیک مقتدر وعده می‌ داد، و آن گاه اینطور تقریرش می‌ کرد که: این وعده و این مجلس، مجلس صدقی است که دروغ در آن نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمر/سوره۵۴، آیه۵۴.    
۲. قمر/سوره۵۴، آیه۵۵.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص۸۰.    
۴. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۹، ص۱۴۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «صدق».    رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار