صالح بن وصیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصالح بن وصیف، از سرداران ترک در قرن سوم قمری بود، وی و پدرش وصیف از طراحان اصلی قتل متوکل عباسی بودند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صالح از سرداران ترک بود و همراه پدرش، از طراحان قتل خلیفه عباسی، المتوکل علی الله شمرده می‌شد. هنگامی که پدرش در سال ۲۵۳ق کشته شد، جای او را گرفته، به المعتزبالله مقرب شد؛ ولی بعدها بر او شوریده، برکنارش کرد و او را به‌کسی سپرد تا شکنجه‌اش دهد. معتز چند روز پس از صدور این حکم درگذشت. پس از معتز، محمد بن واثق، خلیفه شد و به المهتدی بالله ملقّب شد. در این هنگام، صالح زمامدار حقیقی بود. او منشیان را شکنجه داد و اموالشان را مصادره کرد. بعدها با موسی بن بغا و بایکباک، سرداران ترک اختلاف پیدا کرد و آنها او را کشتند.
[۳] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۸۱.
[۴] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۸۶.
[۵] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۹۱.
[۶] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۴۴۰-۴۵۴.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۲۱۹ به بعد.    
۳. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۸۱.
۴. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۸۶.
۵. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۹۱.
۶. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۹۲.
۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۷-۲۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۷.


جعبه ابزار