صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان صاعدی، آل صاعد یا صاعدیان، یکی از خاندان‌های علمی و روحانی حنفی مذهب در اصفهان، دارای قدرت زیاد از قرن پنجم تا دهم هجری

ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمان صاعدی اصفهانی، ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمن بخاری اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری
تاج‌الدین حسین بن محمد صاعدی اصفهانی، تاج‌الدّین حسین بن شمس‌الدّین محمّد صاعدی، از دانشمندان و فضلای خاندان صاعدی در قرن دهم هجری
جلال‌الاسلام صاعدی اصفهانی، جلال‌الاسلام صاعدی اصفهانی، از علما و فضلای خاندان صاعدی در قرن یازدهم هجری
جمال‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی، جمال‌الدّین صاعد بن مسعود، از بزرگان و افراد بانفوذ خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
رکن‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی، رکن‌الدّین ابوالعلاء صاعد بن مسعود، از فقها و قضات آل صاعد و پیشوای حنفیان اصفهان در قرن ششم هجری
شرف‌الدین علی بن منصور صاعدی اصفهانی، شرف‌الدین علی بن منصور صاعدی اصفهانی، از بزرگان خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
صدرالدین بن قوام‌الدین صاعدی اصفهانی، صدرالدّین بن قوام‌الدّین صاعدی، از افراد متنفّذ خاندان صاعدی در اصفهان
ظفرالاسلام صاعدی اصفهانی، ظفرالاسلام صاعدی، از سخنوران و شعرای آل صاعد اصفهان
عضدالاسلام بن مسعود صاعدی اصفهانی، عضدالاسلام بن مسعود صاعدی، از بزرگان و قضات آل صاعد اصفهان در قرن هفتم هجری
قاضی نظام‌الدین احمد صاعدی اصفهانی، قاضی نظام‌الدّین احمد صاعدی، از بزرگان و دانشمندان خاندان صاعدی اصفهان در قرن هشتم و نهم هجری
ابوالفضل محمد بن اسماعیل صاعدی اصفهانی، از بزرگان و فقهای آل صاعد، و قاضی اصفهان در قرن هشتم هجری
ابونصر احمد بن محمد صاعدی اصفهانی، مشهور به شیخ الاسلام از فقهاء و علمای خاندان صاعدی اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوسعید محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، پدر قاضی صاعد جزو فقیهان حنفی خاندان صاعدی اصفهان در قرن پنجم هجری
عمدةالدین فضل بن محمود صاعدی اصفهانی، قاضی هرات از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالبرکات عبدالله بن محمد صاعدی اصفهانی، ملقب به صفی‌الدین، دانشمندی پاک‌دامن از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالحسن اسماعیل بن صاعد بن محمد صاعدی اصفهانی، بزرگ‌ترین فرزند قاضی صاعد از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالحسن اسماعیل بن صاعد بن منصور صاعدی اصفهانی، از علمای خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن حسین صاعدی اصفهانی، ابوالعلاء صاعدی صاعد بن حسین بن حسن بن اسماعیل بن صاعد بن محمد قاضی نیشابور و از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن محمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن محمد بن محمد هروی مشهور به حافظ ابوالعلاء از خاندان صاعدی اصفهانی و از علمای هرات
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن عبدالله صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن عبدالله بن ابراهیم از علمای خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن محمد بن احمد بن عبیدالله ملقب به عمادالاسلام و مشهور به قاضی صاعد
ابوالعلاء صاعد بن منصور صاعدی اصفهانی، از افراد برجستۀ خاندان آل صاعد و سمت خطیبی نیشابور
ابوالفتح عبدالملک بن عبیدالله صاعدی اصفهانی، عبدالملک بن عبیدالله بن صاعد نوۀ قاضی صاعد و از فقهای برجستۀ خاندان آل صاعد
ابوالقاسم منصور بن اسماعیل صاعدی اصفهانی، منصور بن اسماعیل بن صاعد بن محمد از قضات خاندان آل صاعد
ابوالقاسم منصور بن محمد صاعدی اصفهانی، منصور بن محمد بن احمد بن صاعد بن محمد مشهور به قاضی برهان از قضات خاندان آل صاعد در نیشابور
ابوالمعالی اسعد بن صاعد صاعدی اصفهانی، اسعد بن صاعد بن منصور بن اسماعیل بن صاعد سخنوری ماهر و زبردست از خاندان آل صاعد
ابوالمغافر عزیز بن محمد صاعدی اصفهانی، عزیز بن محمد بن احمد بن صاعد بن محمد صاعدی نیشابوری از قضات خاندان آل صاعد در نیشابور
ابوبکر علی بن حسن صاعدی اصفهانی، علی بن حسن بن اسماعیل بن صاعد از اساتید سمعانی و از خاندان آل صاعد
ابوسعد یحیی بن عبدالملک صاعدی اصفهانی، یحیی بن عبدالملک بن عبدالله بن صاعد مردی فاضل از خاندان آل صاعد
ابوسعد یحیی بن محمد صاعدی اصفهانی، یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد فرزند قاضی ابوسعید و نوۀ قاضی صاعد از قضات خاندان آل صاعد
ابوسعد محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار